Check domain

Kiểm tra tên miền với đuôi rộng hơn

( Ví dụ: tenmiencuaban.com, tenmiencuatoi.net, ...)