Hình ảnh con người RT

1 số hình ảnh nhân viên RT group qua các năm :